www.tenderdirect.com.my http://www.TenderDirect.com.my/bm  
  � FAQ  � Isi Kandungan � Hubungi Kami � Bantuan
 
CIDB
MOF
PKK
   
  anda disini : kontraktor > syarat

Pendahuluan/Penerimaan polisi
Tanggunjawab Terhadap Kandungan dan Panduan Tender
Maklumat Persis
Sulit
Keselamatan / Tiada pencerobohan
Objektif Kandungan
Pertimbangan Tenderdirect ke atas Kandungan, Penggunaan, Pengumpulan Dan Perkhidmatan Operasi
Perlesenan Kandungan
Perisian TenderDirect
Pengurusan Iklan
Sambungan ke Laman Parti Ke -Tiga
Sambungan Perkhidmatan
Laman Emel TenderDirect
Laman Web TenderDirect
Jaminan kerugian
Penafian/Limitasi Kepada Tanggungjawab
Pemberitahuan
Informasi Tanda Perniagaan
Informasi Hakcipta
Tuntutan Yang Melanggar Hakcipta
Polisi Keseluruhan


Pendahuluan/Penerimaan Syarat

TenderDirect menawarkan pelbagai aplikasi dan perkhidmatan dalam talian samada peribadi ataupun umum. Sistem ini dimuatkan peralatan komunikasi dan forum mengikut syarat - syarat yang telah ditetapkan.Dengan menggunakan perkhidmatan ini, anda adalah dianggap bersetuju dengan syarat yang ditetapkan..Sebarang maklumat terbaru kontrak tidak akan diberitahu terlebih dahulu, supaya anda sentiasa membuka laman ini .Anda haruslah berumur 18 tahun ke atas dan berkebolehan menggunakan perkhidmatan untuk pendaftaran kontrak.Namun demikian,sekiranya pihak kami mempunyai maklumat yang perlu diumumkan terlebih dahulu, syarat ini mungkin ditambah atau digantikan dengan syarat-syarat lain beserta fail dan permohonan di laman www.tenderdirect.com.my . Ia merangkumi bidang antarabangsa serta bidang- bidang yang setara yang beroperasi di bawah TenderDirect Sdn Bhd.( "TenderDirect" , "kita" atau kami").
kembali ke atas


Tanggungjawab Terhadap Kandungan Dan Panduan

Anda dipertanggungjawabkan ke atas kandungan yang dihantar ataupun disiarkan melalui perkhidmatan ini

Anda tidak dibenarkan menggunakan perkhidmatan ini untuk mengedarkan, menyambungkan ataupun memohon kandungan yang melibatkan:-

 • elemen-elemen yang tidak mematuhi undang - undang serta berbahaya terhadap para kontaktor kecil ataupun sebarang kandungan yang berbentuk ancaman, ganguan, deraan, ugutan, fitnah, kurang sopan, ganas tanpa sebab, lucah, porno, fitnah,serta aggresif .Apapun yang menyentuh hak peribadi, tidak mengira bangsa ataupun etnik adalah tidak dibenarkan sekiranya bertujuan menyerang.
 • informasi identiti peribadi kanak-kanak.
 • pelanggaran hak minda atau hak-hak lain individu
 • pembelaan mahupun permohonan ke atas keganasan dan jenayah
 • keganasan perundangan, peraturan ataupun kontrak.
 • penyertaan promosi ke atas tahap daya pasaran piramid.
 • membentuk undian,nombor ekor, loteri atau sebarang bentuk perjudian
 • iklan-iklan yang melibatkan senjata, peluru, tembakau, alkohol, pornografi, ataupun sebarang produk dan perkhidmatan yang tidak boleh digunakan di rumah kediaman .
 • permohonan ke atas iklan yang tidak dibenarkan seperti emel yang telah rosak atau terlalu penuh, surat berantai,dan komunikasi berbentuk komersial kecuali dibenarkan TenderDirect.
 • Perisian yang mengandungi virus-virus, kod-kod komputer , fail-fail, mahupun program yang direka untuk memecah-belahkan, menghancurkan, ataupun menghadkan fungsi-fungsi perisian, perkakasan ataupun alatan komunikasi.
 • Anda dengan ini menyetujui segala undang - undang serta peraturan yang ditetapkan oleh perkhidmatan panduan dan kandungan dalam talian. Anda juga tidak dibenarkan mengumpul, menyimpan, atau menggunakan informasi orang lain untuk tujuan berkomunikasi, kecuali apabila anda dibenarkan berbuat demikian (dengan lesen atau sebaliknya). Anda juga tidak dibenarkan menambah, mengagih, ataupun mengeksploitasi perkhidmatan lain secara komersial.
  kembali ke atas

Maklumat Persis

Anda akan mendapat informasi yang persis lagi terkini melalui borang pendaftaran. Walaubagaimanapun, anda tidak dibenarkan menyamar, menyamai kewujudan orang lain ataupun memberi gambaran yang salah ke atas gabungan atau kewujudan seseorang yang akan mencemar keaslian kandungan perkhidmatan.
kembali ke atas


Sulit

Kami serius akan kerahsiaan anda.Sila lihat penerangan berkenaan polisi kerahsiaan kami.Apabila anda meneruskan proses ini dengan atau membekalkan informasi kepada syarikat lain yang turut membekalkan kandungan perkhidmatan, anda adalah dengan ini menerima polisi kerahsiaan kami.
kembali ke atas


Keselamatan/Tanpa Pencerobohan

Anda dipertangungjawabkan ke atas segala urusan yang berlaku di bawah kata laluan dan akaun sulit anda. Anda perlu memaklumkan pihak kami dengan segera sekiranya berlaku pencerobohan ke atas kata laluan atau akaun anda.Anda tidak boleh mengasingkan fungsi-fungsi yang terdapat dalam perkhidmatan, memohon kata laluan orang lain ataupun melakukan tindakan yang mengancam keselamatan pengguna. Anda boleh menggunakan perkhidmatan pos untuk mengedarkan program komputer yang rosak, berbahaya, mengganggu, memecahkan, ataupun yang menghalang.Anda tidak dibenarkan mengambil sistem hak milik atau informasi peribadi individu lain.
kembali ke atas


Objektif Kandungan

Pendapat serta pandangan pengguna ke atas Perkhidmatan dan kandungan, tidak semestinya berkaitan dengan TenderDirect.Walaubagaimanapun, anda tidak boleh menuntut hak atau membuat tuntutan sekiranya ia mendedahkan bahan-bahan yang kurang sopan dan bersifat mencemar.


Pertimbangan TenderDirect Ke Atas Kandungan, Penggunaan, Pengumpulan Dan Perkhidmatan Operasi

Kami akan menyunting, memindah atau memadam kandungan ( termasuk kandungan atau komunikasi ) mengikut permintaan pengguna. Perlaksanaannya adalah menurut undang-undang dan atas dasar percaya untuk kebaikan pengguna, iaitu untuk :(a) menyetujui proses perundangan :(b) memperkukuhkan syarat,(c) tindakbalas ke atas kandungan yang tidak mematuhi hak parti ketiga:(d) melindungi hak, harta, ataupun keselamatan peribadi TenderDirect dan penggunanya termasuk orang awam, dan(e) pihak pentadbir perkhidmatan.

Secara keseluruhannya, kami tidak memaparkan lebih awal, mengawal ataupun menyunting kandungan yang diberikan oleh pihak ketiga. Kami tidak bertanggungjawab atas kegagalan atau kelewatan pemindahan kandungan yang berbahaya, tidak persis dan yang tidak mematuhi undang-undang mengikut keaslian kandungan pihak ketiga.

Kami menghadkan perkhidmatan, termasuk muatan simpanan emel dan kegunaan , jumlah ,saiz, dan simpanan akaun pengguna.Kami juga tidak bertanggungjawab terhadap pemadaman atau kehilangan pesanan, lain-lain bentuk komunikasi mahupun kandungan yang perlu dikekal atau disiarkan dalam perkhidmatan ini.

Kami akan mengubah, menamat dan memindahkan Perkhidmatan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu sekiranya berlaku kebocoran syarat pengguna.
kembali ke atas

 


Perlesenan Kandungan

ISekiranya anda menghantar kandungan secara umum, anda seperti memberikan dunia dan seluruhnya, royalti percuma, keabadian, keputusan muktamad, lesen sebahagian, lesen tidak esklusif , pengeluaran berlebihan, pindaan, pembingkaian, tanda perniagaan dan tanda perniagaan bersama.Seterusnya, kandungan tersebut akan disiarkan kepada media melalui Gudang Informasi Tender.Sekiranya anda menghantar ringkasan fail ataupun bahan-bahan lain kepada TenderDirect, anda memberi lesen untuk memapar, mengedar, membingkai, dan menyambungkan kandungan tersebut ke saluran TenderDirect Saya, ataupun mana-mana bahagian lain perkhidmatan, berserta waran yang mengatakan anda mempunyai hak dalam membuat tuntutan sekiranya kandungan anda melanggar hak parti ketiga.
kembali ke atas


Perisian TenderDirect

Setiap perisian dalam muat-turun ("Perisian") mengandungi harta dan informasi sulit yang dilindungi oleh undang-undang harta intelektual dan undang-undang yang lain. Anda tidak dibenarkan membuat sebarang pindaan, menjual atau mengagih kerja kecuali dengan perlesenan TenderDirect.

Kami memberi anda lesen peribadi yang tidak boleh dipindahmilik, bukan esklusif untuk menggunakan kod objek berversi ke dalam perisian komputer. Lesen ini tidak membenarkan ( parti ketiga) membuat salinan, pindaan yang bertentangan dengan jurutera, menetapkan, memindahkan atau membuat pindaan ke atas perisian.

Sejurus selepas persetujuan berlesen ditandatangani, kami akan menghulur bantuan dan sokongan kepada para pelanggan berdaftar, klien serta rakan kongsi.
kembali ke atas

 


Pengurusan Iklan

Terdapat beberapa syarikat pembekal kandungan yang memberi tawaran kepada anda. Anda akan membuat perjanjian dan menjalankan urusniaga bersama para pengiklan dan pembekal kandungan ini di atas risiko sendiri.Tanda Perniagaan TenderDirect akan dipaparkan di setiap halaman bagi menandakan anda masih di dalam Sistem Tender, iaitu tidak menyertai mana-mana parti ataupun perlu bertanggungjawab ke atas tuntutan ataupun kerosakan.
kembali ke atas


Sambungan Kepada Laman Parti Ketiga

Kami di TenderDirect ataupun pembekal kandungan akan menyambungkan anda ke laman web seluruh dan yang lain. Walaubagaimanapun, kami tidak mengawal sumber laman ini atau mengesahkan mahupun bertanggungjawab ke atas persediaan, kandungan ataupun penghantaran perkhidmatan.
kembali ke atas

 


Sambungan Perkhidmatan

Sekiranya anda menyambungkan lamanweb ke dalam Sistem TenderDirect, silalah lawat Program Berkumpulan TenderDirect. Dalam program ini, anda dibenarkankan dalam had tertentu, satu lesen bukan ekslusif untuk mencipta teks tambahan.Ia tidak semestinya menggambarkan perkhidmatan, TenderDirect, pengabaian kesilapan ataupun kepimpinan yang berunsurkan fitnah.Kami bebas menarik lesen ini pada bila-bila masa sahaja.Anda tidak dibenarkan membingkai perkhidmatan atau kandungan tanda perniagaan TenderDirect.
kembali ke atas

 


Laman Emel TenderDirect

Sekiranya anda tidak memasuki akaun dalam Laman Emel TenderDirect melebihi 90 hari, petisurat akan bertanda "tidak aktif", yang bertindak memadamkan emel yang belum atau sudah dibuka .Emel-emel yang bakal diterima pula ditanda "tidak dihantar". Anda boleh mengaktif semula petisurat anda, tetapi emel yang sudah terpadam tidak akan kembali.
kembali ke atas


Laman Web TenderDirect

Sekiranya anda menggunakan khidmat Laman Web TenderDirect ataupun kandungan berpos, anda tidak sepatutnya:

 • membina atau menghadkan kata laluan ke atas halaman, atau imej yang tersembunyi ( samada yang bersambung kepada atau dengan halaman kemasukan);
 • mengadakan ruang simpan supaya dapat mengawal dari jauh kapasiti muatturun atau mengarah semula halaman web yang lain, samada dalam jarak yang berdekatan atau berjauhan dari TenderDirect.
 • menawarkan program cetak rompak ataupun apa-apa sambungan sepertinya yang menghalang barangan yang telah dipasang ke dalam salinan rancangan seperti nombor pendaftaran dan nombor serial .
 • memaparkan rekabentuk penaja ataupun sebarang lambang bukan tajaan TenderDirect.

Sekiranya anda mendapat informasi melalui Laman Web TenderDirect ataupun daripada Laman Web yang lain secara peribadi, anda haruslah mematuhi syarat-syarat yang terkandung dalam polisi kerahsiaan TenderDirect, iaitu menyatakan sebab musabab informasi peribadi dari pihak ketiga, dan membiarkan pengguna menyunting ,informasi tersebut.
kembali ke atas


Jaminan Kerugian

Anda akan memperolehi jaminan ganti rugi daripada TenderDirect, syarikat subsidiari , syarikat-syarikat gabungan serta agen-agen yang lain.Ganti rugi turut diberikan kepada pekerja yang menentang tuntutan, meminta yuran perniagaan yang berpatutan ataupun ke atas agihan kandungan atau produk.
kembali ke atas


Penafian/Limitasi Kepada Kewajipan

KAMI BERUSAHA SEDAYA UPAYA DALAM MEMBERIKAN INFORMASI YANG PERSIS DAN TERKINI KE DALAM PERKHIDMATAN INI . INFORMASI DIJAMIN TEPAT, BERKUALITI, TIADA BATASAN MASA SERTA MEMPUNYAI KETERSEDIAAN YANG MAKSIMUM. INFORMASI TURUT DILENGKAPKAN DENGAN PERISIAN PRODUK DAN BAHAN-BAHAN LAIN. DALAM PERKHIDMATAN INI, ANDA TIDAK PERLU BERGANTUNG SEPENUHNYA KE ATAS SEMUA INI KERANA KAMI MEMNYEDIAKAN PERKHIDMATAN ASAS "SAMA SEPERTI,DAN TERSEDIA SEPERTI, IAITU ANDA BOLEH MENGGUNAKAN SISTEM INI DI ATAS ANDA RISIKO SENDIRI . TenderDirect BESERTA PARA PEKERJA,PENGEDAR,PENGARAH DAN AGEN-AGEN YANG LAINNYA TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS KESALAHAN MENINGGALKAN SESUATU TERHADAP KANDUNGAN MAHUPUN PENGHANTARAN, KEHILANGAN DAN KEROSAKAN (DALAM KEADAAN YANG SUDAH BERLAKU SECARA TIDAK LANGSUNG, TIDAK SENGAJA, KHAS ATAUPUN ATAUPUN SESUATU YANG PERLU DIJAGA AKAN KEMUSNAHANNYA SEKALIPUN TELAH DIBERITAHU TERLEBIH DAHULU KEPADA PIHAK KAMI) YANG MUNGKIN MENYEBABKAN SESUATU KE ATAS PENGGUNAANYA.KAMI TIDAK MENGHIRAUKAN SEBARANG TUNTUTAN YANG LEPAS-LEPAS SAMADA TUNTUTAN BERJENAAN JAMINAN, TEMASUK JAMINAN KE ATAS PERDAGANGAN, ATAU PUN JAMINAN YANG SESUAI, SPESIFIK ATAUPUN APA-APA YANG TIDAK MELANGGAR PERATURAN.TIADA JAMINAN YANG DISEDIAKAN ATAS TUNTUTAN YANG SEKIRANYA IA TIDAK SAH SEPERTI YANG TERKANDUNG DALAM PERJANJIAN.SETIAP PERUNTUKAN ADALAH TERTAKLUK DI BAWAH UNDANG-UNDANG KERAJAAN, DAN KAMI HANYA BERTANGGUNGJAWAB MENGIKUT LUNAS OLEH UNDANG-UNDANG.
kembali ke atas

 


Pemberitahuan

Pemberitahuan yang dibuat melalui emel, emel biasa mahupun pos akan berubah mengikut perjanjian.
kembali ke atas


Informasi Tanda Perniagaan

Tanda Perniagaan menggambarkan identiti produk dan perkhidmatan kami. Anda boleh menggunakan tanda perniagaan ini untuk mengiklankan dan mempromosi bahan-bahan lain (contohnya artikel-artikel majalah) walaupun tanpa kebenaran terlebih dahulu.Anda hanya perlu mengikut piawaian tanda perniagaan serta pengunaan yang praktikal ke atas pembekalan.Lain-lain keperluan adalah memerlukan kebenaran bertulis.Sila maklumkan permintaan anda dengan menghantar emel kepada kami di:[email protected].

Anda tidak sekali-kali dibenarkan menggunakan tanda perniagaan kami bagi tujuan yang berikut:

 • ke atas produk TenderDirect yang tidak bernama iaitu tiada tajuk penerbitan
 • mengguanakan tanda perniagaan TenderDirect sebagai tanda perniagaan anda sendiri.
 • mengesan produk dan perkhidmatan yang bukan urusan TenderDirect.
 • menyebabkan kekeliruan..
 • membuat cadangan yang tidak tepat ke atas penajaan TenderDirect, mengesahkan tuntutan ataupun menyambungkannya kepada aktiviti-aktiviti, produk-produk dan perkhidmatan-perkhidmatan anda.
 • memperkecil-kecilkan TenderDirect.
 • tindakan yang bakal menghalang penggunaan TenderDirect.

Apabila anda menggunakan tanda perniagaan kami, sila sertakan :

"Tanda Perniagaan dan logo TenderDirect berdaftar di TenderDirect Sdn Bhd Malaysia, Amerika Syarikat dan negara-negara yang lain.

Selain daripada apa yang dinyatakan di atas, anda tidak dibenarkan memplagiat, mengedar semula logo-logo TenderDirect tanpa kebenaran bertulis atau elektronik daripada TenderDirect.Sekiranya anda menandatangani perjanjian untuk menggunakan logo TenderDirect,anda perlulah meminta kebenaran untuk menggunakan logo tersebut. Namun hal sedemikian hanya dibenarkan dalam kekerapan yang minimum. Hantarkan permohonan logo seperti yang anda kehendaki ke [email protected],iaitu dengan menulis "Permohonan Logo TenderDirect" sebagai subjek utama. Sila sertakan diskripsi syarikat anda , mengapa dan bagaimana anda mahu menggunakannya beserta satu perolokan cadangan.
kembali ke atasInformasi Hakcipta

Kami mempunyai hak ke atas kandungan berbentuk intelektual beserta rekacipta, strukur serta penyusunannya ( kadangkala diketahui sebagai "lihat dan hayati").Salinan ke atas bahan-bahan yang terdapat dalam ruangcyber memang mudah, akan tetapi proses sedemikian tidak dibenarkan kerana tidak sah di sisi undang-undang.

Terkecuali apabila anda telah diberitahu terlebih dahulu, anda berhak membuat salinan, memuatturun atau mencetak dokumen-dokumen TenderDirect Perkhidmatan TenderDirect samada untuk kegunaan peribadi, tujuan bukan komersial, pengedaran, pembaikan, pemindahan, hak cipta, tanda perniagaan serta pemberitahuan hartamilik.Untuk mendapatkan kebenaran pemaparan bahan-bahan pihak ketiga , sila hubungi pemilik hakcipta.

Menggunakan sudutskrin untuk memaparkan sesuatu ke dalam TenderDirect sebagai semakan samada dalam bentuk ilustrasi mahupun latar belakang, anda terlebih dahulu haruslah menyertakan satu pernyataan mengenai hasil hakcipta anda.Dalam pemprosesan ini, anda tidak dibenarkan menukar bingkai semakan ataupun menggunakan versi semakan yang sudah luput. Sekiranya anda hendak menggunakan semakan TenderDirect dalam konteks yang berlainan, sila hantarkan emel ke [email protected] dengan menulis "Permohonan Kebenaran TenderDirect" sebagai tajuk perkara, serta menyertakan maklumat-maklumat di seperti di berikut:

 • Kandungan TenderDirect yang ingin anda gunakan beserta URLnya sekali.
 • Kaedeah penggunaan( sebagai contoh samada dalam buku panduan internet, dalam surat berita ataupun di panggung).
 • tempat dan kaedah pengedaran salinan
 • jumlah salinan yang perlu dikeluarkan dan diedarkan.
 • waktu penerbitan.
 • Bahan-bahan yang bukan berkaitan denganTenderDirect sekiranya ia bersangkutan dengan kandungan TenderDirect.
 • Nama anda, tajuk, syarikat,alamat, alamat emel, dan nombor telefon..
 • perolokan cadangan bagi tujuan gunaan ( samada fail tersebut di dilampirkan bersama emel anda ataupun faks sahaja ke nombor (03) 4621099
  kembali ke atas

Tuntutan Yang Melanggar Hakcipta

Sekiranya anda berkeyakinan bahawa kerja anda telah diplagiat dan telah melanggar hakcipta, sila klik di sini untuk menghubungi kami.
kembali ke atasPolisi Keseluruhan

Persetujuan ini memberikan hak sepenuhnya ke atas anda. Namun TenderDirect berhak menentukan dan mengambil alih syarat perjanjian sekiranya terdapat tambahan di lamanweb, kandungan atau perisian dari pihak ketiga.Interpretasi kepada Persetujuan dipertimbang berdasarkan kesahihan maklumat yang diterima.Sistem Perundangan di Malaysia adalah penentu kepada perhubungan kami. Anda dianggap bersetuju untuk menyerah kuasa samada peribadi atau eklusif ke atas Mahkamah Persekutuan Kuala Lumpur,contohnya dalam kes tuntutan yang mempersoalkan kebenaran TenderDirect, samada isu tersebut melibatkan subsidiari syarikat, keanggotaan, para pegawai, agen atau pekerja.Kegagalan kami untuk mengukuhkan persetujuan ini sama sekali tidak akan menarik balik hak tersebut. Sekiranya terdapat bekalan perkhidmatan yang tidak dibenarkan, Persetujuan tersebut perlu diinterpretasi semula untuk menimbulkan kesan ke atas parti dan pembekalan.Anda haruslah memfailkan tuntutan dan perkhidmatan dalam tempoh setahun selepas kewujudannya.Bahagian tajuk perjanjian haruslah sesuai dengan tidak meninggalkan sebarang kesan.
kembali ke atas

 

Last Modified - 12/1/2001

Syarat Penggunaan | FAQ | Isi Kandungan | Hubungi Kami | Bantuan


Copyright � 2000/2001 TenderDirect Sdn. Bhd./TenderWorks Sdn. Bhd. All Rights Reserved.
Address: 12A13, Level 12A, Plaza Permata, 40600 Kuala Lumpur. Tel:03-4042 8866 Fax:03-4621 099